TAISYKLĖS

1. Bendrosios nuostatos ir pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas

1.1. Šios UAB “PALERMUS” prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“), susipažinus Pirkėjui yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos tarpusavio Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo, pristatymo ir grąžinimo sąlygo, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu 2befashion.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos. Su taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas asmuo, pries pradėdamas naudotis ar norint pirkti internetinėje parduotuvėje 2befashion.lt.

1.2. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo (klientas) ir Pardavėjo (UAB “PALERMUS” įm.k. 300624472) laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs prekių užsakymą sutinka su internetinės parduotuvės 2befashion.lt Pirkimo taisyklėmis ir apmoka už prekes.

1.3. Neakceptavus šių Pirkimo taisyklių, klientui nėra leidžiama pirkti. Visais kitais atvejais, laikoma, jog klientas yra susipažinęs ir joms pritaria, jei pries užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą taisyklėms paspausdamas “SUTINKU”. Tais atvejais, kai klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo, priešingu atveju laikoma, jog klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis parduotuvės taisyklėmis.

1.4.  Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti, papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus klientas galės sužinoti puslapyje www.2befashion.lt. Tokiu atveju Pirkėjas privalės dar kartą pakartotinai akceptuoti Taisykles.

1.5.  Pirkti internetinėje parduotuvėje 2befashion.lt turi teisę:

1.5.1. Veiksnūs fiziniai asmenys;

1.5.2. Nepilnamečiai nuo keturiolios iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.5.3. Juridiniai asmenys;

1.5.4. Visų paminėtų asmenų įgalioti asmenys.

2.    ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

2.1. UŽSAKYTI PREKES INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE 2BEFASHION.LT PIRKĖJAS GALI DVIEM BŪDAIS:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;

2.1.2. nesiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje ir pirkdamas kaip svečias.

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes tiek 2.1.1. tiek 2.1.2. punktuose numatytais būdais, atitinkamuose informacijos suvedimo laukuose, pirkimo metu, turi nurodyti prekių užsakymo pilnam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, bei gali savo noru nurodyti kitus duomenis, tokius kaip lytis, amžius.

2.3. 2befashion.lt patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti 2befashion.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo internetinėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje 2befashion.lt, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.5 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

2.6. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi šias teises:

2.6.1.  gauti iš Pardavėjo informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą, t.y. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

2.6.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų;
2.6.3. nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

 

2.7. Bet kokį prašymą ar  nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai adresu Fabriko g. 8, Lentvaris, išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą paštu ar elektroniniu paštu adresu info@2befashion.lt. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą.

2.7.1. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis internetinės parduotuvės 2befashion.lt teikiamomis paslaugomis.

 3.    PIRKĖJO TEISĖS

3.1. Pirkėjas turi teise pirkti prekes internetinėje parduotuvėje 2befashion.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo sutarties (prekių užsakymo), pranešdamas apie tai Pardavėjui elektroniniu paštu: info@2befashion.lt nurodydamas pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį, per 14 dienų nuo to momento kai prekės buvo pristatytos / atsiimtos, išskyrus atvejus, 9 Taisyklių punkte.

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinamas vadovaujantis elektronine prekyba reglamentuojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos vyriausybė n u t a r i m a s  2001 m. Birželio 11 d. Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas.
3.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su internetinėje parduotuvėje 2befashion.lt parduodamų prekių asortimentu, kainomis.

4.    PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas laikantis šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.1.1. Apmokėti už prekes ir kitus reikalingus mokesčius, padarius užsakymą internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo per 24 val.

4.2. Pirkėjas privalo nurodyti teisingus savo duomenis, reikalingus suvesti pirkimo momentu.

4.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėja el.paštu arba nurodytu telefonu.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis internetine parduotuve 2befashion.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4.5. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes, savo registracijos formoje pateiktu pristatymo adresu. Atsisakius priimti prekes, Pirkėjas atlygina Pardavėjo patirtas pristatymo išlaidas.

4.6. Pirkėjas įsipareigoja priimdamas prekes, patikrinti ar nėra pažeista prekių pakuotė, o esant pakuotės pažeidimams, turinčių įtakos prekių kokybei, Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti prekes, prekių važtaraštyje nurodydamas atsisakymo priežastį.

 

5. PARDAVĖJO TEISĖS

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės 2befashion.lt  veiklai ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

5.2. Pardavėjas turi teisę nutraukti veiklą, be atskiro internetinėje parduotuvėje užsiregistravusių asmenų informavimo.

5.3. Pardavėjas turi teisę nepristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, jei Pirkėjas neapmoka visos prekių kainos ar pristatymo išlaidų.

5.4. Pardavėjas turi teisę, neprisiimti atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

 

 6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas įsipareigoja 2befashion.lt internetinėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui sąlygas naudotis internetine parduotuve 2befashion.lt

6.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, po Pirkėjo apmokėjimo už prekes, per 1 – 2 darbo dienas Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja parduoti prekes, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktuose keliamus reikalavimus.

6.4. Pardavėjas negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės /-ių, įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogiška prekę. Pirkėjui nesutikus pakeisti prekės į analogiška, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.

6.5. Pardavėjas įsiapreigoja neatskleisti Pirkėjo pateiktų duomenų tretiesiems asmenims, nesusijusiems su prekių užsakymo įvykdymu.

 

7. Prekių garantijos ir prekių kainų nustatymas

7.1. Kiekvienos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės atskirai.

7.2. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM. 

7.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje 2befashion.lt esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7.4. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

7.5. Pardavėjas parduoda prekes,  atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai telefonu, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl 2befashion.lt ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės.

7.6. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 

8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes, prieš tai apmokėjus, adresu Fabriko g. 8, Lentvaris.

8.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

8.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

8.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.2.3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

8.3. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.4. Prekių pristatymo terminas internetinėje parduotuvėje 2befashion.lt yra  1 – 2 darbo dienos, išskyrus tuos atvejus, jei yra nurodytas ilgesnis pristatymo terminas.

8.4.1. Prekės pristatomos Pirkėjui naudojantis kurjerių tarnybos paslaugomis. Kurjeris prekes pristato darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio), nuo 08:00 iki 17:00 val. Prieš pristatydamas prekes, kurjeris pasiskambina.

8.4.2. Jei Pirkėjas, nustatytu laiku, negali priimti prekės, jis privalo apie tai informuoti telefonu arba elektroniniu paštu, nurodytais internetinėje parduotuvėje 2befashion.lt

8.5. Prekių pristatymo kaina visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Nerija) – 3,3 Eurai, nepriklausomai nuo užsakytų prekių kiekio.

8.6. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Pirkėjui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti visus trūkumus. Tai klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Pirkėjui pasirašius Sąskaitoje - faktūroje ir važtaraštyje nenurodžius jokių pastabų, laikoma, jog prekės yra perduotos tinkamai ir dėl jos kokybės Pirkėjas priekaištų neturi. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas 2befashion.lt  atleidžiamas nuo atsakomybės prieš klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

9. Prekių grąžinimas

9.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės yra keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Ši kliento teisė siejama su tuo, jog klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu.

9.2. Norėdamas grąžinti prekė Pirkėjas privalo laikytis 9.2. punkte numatytos tvarkos:

9.2.1. Apie šį savo sprendimą informuoti Pardavėją el.p.: info@2befashion.lt arba paskambinę telefonu +370 655 08878.

9.2.2  Pirkėjui bus atsiunčiama  „Prekių grąžinimo ar keitimo formą“.

9.2.3. Pirkėjui užpildžius „Prekių grąžinimo ar keitimo formą“, jis privalo  pristatyti ją kartu su grąžinama ar keičiama preke, bei prekės pirkimą įrodančiais dokumentais (PVM sąskaitą faktūrą), kuriuos Pardavėjas perdavė kartu su preke.

9.2.4. Pristatyti keičiamas ar grąžinamas prekes Pirkėjas gali naudodamas Lietuvos paštu, siunčiant registruota siunta (kad siunta nepasimestu) arba atveždami patys į parduotuvę adresu Fabriko g. 8, Lentvaris, tik parduotuvės darbo laiku: Pirm. – Penktad.: 09:00 – 17:00, Šeštad.:  10:00 – 17:00.

9.2.5. Pristatyti keičiamas ar grąžinamas prekes reikia adresu:  UAB PALERMUS, Fabriko g. 8, Lentvaris LT -25124.

9.3. Grąžinti  ar pakeisti netikusias ar nepatikusias prekės Pirkėjas turi teisę per 14 dienų nuo prekių pristatymo jam dienos.

9.4. Norint grąžinti ar pakeisti prekes, būtina laikytis 9.4. punkte nurodytu sąlygų:

9.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

9.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

9.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);

9.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

9.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir užpildytą Pirkėjui Pardavėjo nusiųstą grąžinimo dokumentą.

9.4.6. norint keisti prekę į kitą, galima tik į to paties gamintojo kito dydžio, modelio ar spalvos prekę.

9.5.  Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.6. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą Pirkėjui per 5 darbo dienas. Transporto išlaidos nei prekės keitimo, nei prekės grąžinimo atveju, nėra grąžinamos,

9.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis elektronine prekyba reglamentuojančiais teisės aktais: Lietuvos Respublikos vyriausybė n u t a r i m a s  2001 m. Birželio 11 d. Nr. 697 “Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas.

10. Šalių atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims.